خدمات سوخت رسانی

با توجه به محدودیتهای موجود در امر سوخت رسانی، شرکت قادر است در راستای امکانات و شرایط حاکم بر بندری که کشتیها تحت نمایندگی در آنها رفت و آمد دارند، نسبت به تهیه و تحویل سوخت مورد نیاز آنها اقدام نماید.

خدمات سوخت رسانی