نمایـندگی کشتی

نمایندگان کشتیرانی امواج دریا حسب درخواست کارفرما در تمام، جزایر ایرانی و حوزه خلیخ فارس و دریای عمان آماده خدمات رسانی به کشتیهای تحت نمایندگی می باشند. خدمات این شرکت در بر گیرنده انواع کشتی ها و شناورها منجمله تانکرها، انواع کشتیهای فله بر، کانتینری و مســافری می باشد.

قابل ذکر است که خدمات نمایندگی بنا به نیاز کارفرما ارائه شده  و عمدتاً به دو صورت نماینده تام الاختیار و یا نماینده حافظ منافع مالک یا اجاره کننده کشتی انجام می پذیرد.

نمایـندگی کشتی